ESTATUTS ASSOCIACIÓ HISTÒRICA

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 

Amb la denominació “Associació per a la recerca de la història i les llibertats catalanes” es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

Els fins de l’associació són:  Estudiar, promoure i difondre la recerca històrica sobre la història MILITAR, NAÚTICA I LEGAL de Catalunya, que tinguin algun tipus incidència en recuperar la dignitat sobirana de la nostra Pàtria.

 • Promoure una línia de recerca basada en mètodes científics d’investigació històrica.
 • Difondre el concepte de la Devolució de les Constitucions Catalanes, publicar-les, difondre-les, i estudiar les possibles lleis d’esmena necessàries per a actualitzar-les.
 • Reclamar al Parlament de Catalunya que tant en la Declaració d’independència, com en la possible nova Constitució tinguin en compte com a punt de partida la Compilació de 1702 i les noves Constitucions de 1705.
 • Promoure i endegar publicacions relacionades

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili provisional de l’associació s’estableix a Vallirana, i radica al carrer Major 387.
 1. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a tota la Nació Catalana.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

 

Article 5

Hi haurà les següents classes de socis:

Socis de número: Són tots els socis amb els drets i obligacions que s’esmenten als articles 5 i 6 i als que no els afecten les especialitats corresponents a les altres classes.

Socis d’entrada: Són aquells que ha estat admesos per a fer part de l’associació però que encara no han complit un any d’antiguitat. Tenen els drets i deures dels socis de número excepte el de vot a les assemblees generals que es puguin celebrar al llarg d’aquest primer any. Es convertiran en socis de número una vegada transcorregut l’any sense que l’Assemblea General hagi els hagi rebutjat..

Socis honoraris: Ho seran els associats (i) amb més de deu anys d’antiguitat com a socis i que hagin complit seixanta-cinc anys i (ii) les persones que tingui a bé anomenar l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, d’entre destacats membres de la comunitat historiogràfica que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb els fins de l’Associació. Al socis honorífics –amb independència dels drets que també els puguin correspondre com a socis de número, en el seus cas- els correspondran els honors i reconeixements que acordi l’Assemblea General i estaran lliures del pagament de quotes.

Tindran la consideració de soci especial tots aquells socis que voluntàriament facin o es comprometin a fer una col·laboració econòmica superior a aquella a la que venen obligats i tindran els honors i reconeixement que els atorgui l’assemblea general.

 

Article 6

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres, documentació i arxius de l’associació.

 

Article 7

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les i assumir els principis de recerca científica de l’associació.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

  

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9

1.L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 1. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 1. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
 1. L’Assemblea General podrà crear òrgans deliberants o de control, col·legiats o no, puntualment o de forma permanent, tals com una Comissió de Control, amb les competències i composició que cregui adients.

 

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. b) Modificar els estatuts.
 3. c) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 4. d) Aprovar el pressupost anual i els comptes anuals i la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. g) Sol•licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 11

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i març inclusivament. Tanmateix, es podran incloure en l’ordre del dia de les sessions ordinàries els assumptes que es consideri convenient i que no hagin de ser tractats necessàriament en sessió extraordinària.

 

 1. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.

 

Article 12

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 1. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 1. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva; si no hi és, l’ha de substituir el vocal de menys edat de la Junta.
 1. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. El Secretari aixecarà acta de cada Junta, que podrà ser aprovada, segons acordi l’Assemblea , en la mateixa Assemblea, o no més tard dels dos dies següents a la seva celebració pel president i tres interventors designats per l’Assemblea, que hauran de ser altres tants associats que hagin assistit a la reunió elegits amb aquesta finalitat, o en altre cas a l’Assemblea immediata següent.

Cinc dies abans de la data de la reunió, de tota manera, l’acta, si escau, i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 13

 1. L’Assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 1. El 10% dels associats poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 14

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents o representats.
 1. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 15

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i quatre vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents, amb l’excepció que es dirà més endavant.
 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb una antiguitat de almenys tres anys, es fa per votació de l’Assemblea General.

Les candidatures es presentaran en llistes tancades per a cobrir totes les places i aniran encapçalades per les persones que es proposen com a President i Vicepresident.

L’elecció de la Junta Directiva per l’assemblea general, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels associats presents o representats (més vots a favor que en contra).

 1. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels associats i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
 1. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 1. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació, elegit per la pròpia Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant; ara bé, si al llarg d’un mandat s’arriben a produir quatre vacants dels inicialment elegits, la Junta Directiva haurà de convocar d’immediat l’Assemblea General per a l’elecció d’una nova..
 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.
 1. La Junta Directiva podrà regular el seu propi funcionament i elegir i separar les persones que n’han d’ocupar els càrrecs de Tresorer i Secretari, en el marc de la llei i d’aquests estatuts.

 

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Si per qualsevol causa la nova Junta Directiva no pogués entrar en funcions en el moment o abans del termini de vigència de l’anterior, les funcions de l’antiga s’entendran prorrogades en l’extensió i termini estrictament necessaris per a que es pugui culminar el procés de renovació i sense perjudici de les responsabilitats en que haguessin pogut incórrer.

 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 1. a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
 2. b) incapacitat o inhabilitació
 3. c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
 4. d) separació acordada per l’assemblea general
 5. e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

 

Article 17

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:

 

 1. a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

– subvencions o altres ajuts

– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi, dipositar i registrar valors i efectes a qualsevol entitat de crèdit o del mercat de valors i disposar dels fons, valors i efectes que hi hagi.
 2. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.
 3. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada quatre mesos.
 1. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 1. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 1. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball.
 1. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 1. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

També es podrà aprovar o rectificar al final de la pròpia reunió, si així ho acorda la Junta Directiva.

 

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 22

 1. Són pròpies del president les funcions següents:
 1. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 1. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos i de les despeses de l’associació, la correcta tinença dels llibres de comptes i també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altre causa farà les seves funcions el membre de la Junta Directiva que aquesta elegeixi i en aquest cas es podrà acumular al de Secretari.

 

Article 24

 1. El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
 1. En defecte del secretari, en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altre causa farà les seves funcions el membre de la Junta Directiva de menys edat i en aquest cas es podrà acumular al de Tresorer.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. b) les subvencions oficials o particulars
 3. c) les donacions, les herències o els llegats
 4. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

 

Article 28

 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes, dipòsits o registre de valors o efectes en entitats de crèdit, hi han de figurar al menys les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons, valors o efectes n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Constitueixen infraccions:

 1. L’impagament de les quotes establertes o d’altres obligacions econòmiques contretes.
 2. L’actuació contrària a les finalitats especificades en l’art. 2.
 3. L’incompliment de les obligacions com associat.

Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 32

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 1. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 1. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 1. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Adaptació a noves tecnologies

A més dels mitjans previstos anteriorment, les comunicacions, convocatòries, reunions, deliberacions, votacions, adopció d’acords i publicacions que correspongui fer segons els presents Estatuts i els seus annexos, es podran fer pels mitjans que permeten els articles 312.5, segon paràgraf i 312-7 del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

La implementació d’aquestes opcions, tot respectant el que estableix la llei, es farà per acord ordinari de l’Assemblea General, o per acord de la Junta Directiva dintre de les seves competències d’autoregulació.